Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“)

pro Zákazníky užívající Prodejní síť společnosti Bonemo, a.s.

 

1. Výklad použitých termínů:

„Akcí“ se rozumí kulturní, společenská, sportovní nebo jiná akce, zejména vinařská, degustační a gastronomická akce, divadelní nebo filmové představení, hudební koncert, výstava, konference, školení, veletrh, sportovní utkání apod., spočívající ve využití volného času v termínu a místě určeném Pořadatelem. 

„Pořadatelem“ se rozumí osoba, která organizuje  Akci.

„Voucherem“ se rozumí dokument v pdf podobě vystavený v Prodejní síti, na základě kterého je držitel Voucheru oprávněn zúčastnit se Akce.

„Smlouvou o využití volného času“ se rozumí smlouva, kterou uzavíráte s Pořadatelem, na základě které se Vám Pořadatel zavazuje poskytnout službu využití volného času spočívající v umožnění Vaší účasti na Akci za podmínek a pokynů stanovených Pořadatelem a v Pořadatelem určeném termínu a místě.

„Prodejní sítí“ se rozumí systém provozovaný společností Bonemo, a.s., který Vám umožňuje koupi Voucheru prostřednictvím:
a) internetového on-line prodeje Voucheru na webovém portálu provozovaném společností Bonemo, a.s. a umístěném na webové adrese www.twportal.eu. (dále jen „Webový portál“)
b) prodeje Voucherů v prodejních místech provozovatelů prodejních míst.

 

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Bonemo, a.s., se sídlem Praha 9 - Prosek, Kytlická 818/21a, PSČ 19000, IČ 28466314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14709 (dále jen „společnost Bonemo, a.s..“ nebo „správce“).

Kontaktní údaje společnosti Bonemo, a.s. jsou: Praha 9 - Prosek, Kytlická 818/21a, PSČ 19000
tel.:
e-mail: info@twportal.eu

 

3. Jaké osobní údaje společnost Bonemo, a.s. zpracovává a jak je získává

Společnost Bonemo, a.s. zpracovává zejména Vaši e-mailovou adresu. Jiné Vaše osobní údaje společnost Bonemo, a.s. zpracovává v případě, že jsou požadovány Pořadatelem Akce, neboť je jejich zpracování nezbytné pro uzavření a plnění Smlouvy o využití volného času.

Osobní údaje získáváme od Vás při vyplnění a potvrzení formuláře na Webovém portálu, na kterém objednáváte Voucher.

Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvním požadavkem nutným pro prodej Voucheru. Tyto osobní údaje jste nám povinen/povinna poskytnout, jinak by nebylo možné plnit vzájemná práva a povinnosti vyplývající z prodeje Voucheru.

V případě, že jste nám udělil/a souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Vaši e-mailovou adresu. Máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

4. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování

Vaše osobní údaje společnost Bonemo, a.s. zpracovává za účelem prodeje Voucheru.

V případě uděleného souhlasu společnost Bonemo, a.s. zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení správce (newsletterů), zejména zasílání nabídek a informačních e-mailů o službách nabízených správcem, a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení správce

Společnost Bonemo, a.s. nehodlá zpracovávat Vaše osobní údaje za jinými než shora specifikovanými účely.

Právním základem zpracování osobních údajů je:
a) plnění smlouvy uzavřené se společností Bonemo, a.s. (Článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení)
b) Vámi udělený souhlas (Článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení).

 

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů – komu Vaše osobní údaje předáváme:

Vaše osobní údaje  předáváme Pořadateli  tak, aby mohlo dojít k plnění Smlouvy o využití volného času.

Vaše osobní údaje nepředáváme do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

6. Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu trvání našeho právního vztahu, jehož předmětem je  prodej Voucheru, a po skončení tohoto smluvního vztahu po dobu 4 let z důvodu uplatnění případných právních nároků.

V případě, že jste nám ke zpracování osobních údajů udělil/a souhlas, bude osobní údaj uložen a zpracováván po dobu 5 let.

 

7. Vaše práva:

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům ve smyslu článku 15 Nařízení, tedy právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím o jejich zpracování.

Máte  právo na opravu Vašich osobních údajů ve smyslu článku 16 Nařízení, tedy právo, abychom opravili Vaše nepřesné osobní údaje nebo Vaše neúplné osobní údaje doplnili.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů ve smyslu článku 17 Nařízení, tedy právo na to, abychom Vaše osobní údaje vymazali, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné;(b) jste odvolal/a souhlas se zpracováním osobních údajů, (c) jste vznesl/a námitky proti jejich zpracování; (d) byly osobní údaje zpracovány protiprávně; (e)osobní údaje musí být vymazány dle právních předpisů

Máte právo na na omezení zpracování ve smyslu článku 18 Nařízení, tedy právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že (a) popíráte jejich přesnost; (b) zpracování je protiprávní a namísto výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití; (c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; (d)vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Společnost Bonemo, a.s. oznamuje jednotlivým příjemcům osobních údajů veškeré opravy nebo výmazy nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů provedené v souladu s článkem 16,17 odst. 1 a článkem 18 Nařízení.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů ve smyslu článku 20 Nařízení, tedy právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytl/a a právo předat tyto údaje jinému správci, popř. právo, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem druhému, a to v případě, že (a) zpracování je založeno na Vašem souhlasu nebo na smlouvě, jejíž jste smluvní stranou; (b) zpracování se provádí automatizovaně. Právem na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo vznést námitku ve smyslu článku 21 nařízení, tedy právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě (a)zpracování nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce případně pověřen; (b)zpracování nezbytného pro účely oprávněných zájmů správce.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování ve smyslu článku 22 Nařízení. Společnost Bonemo, a.s. konstatuje, že při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, společnost Bonemo, a.s. Vám toto porušení ve smyslu článku 34 Nařízení oznámí, součástí oznámení je také informace o přijatých opatřeních.

V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, v České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Úplné znění Článků 15 až 22 a Článku 34 Nařízení upravující Vaše práva jakožto subjektu osobních údajů je uvedeno na webových stránkách Správce _______.

 

V __________, dne ___

___________________________
Iveta Damiana Boušková
Statutární ředitel
Bonemo, a.s.

 

Článek 15
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

1.   Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.

3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.

4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Článek 16
Právo na opravu

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Článek 17
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:
a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Článek 18
Právo na omezení zpracování

1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

Článek 19
Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

Článek 20
Právo na přenositelnost údajů

1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b);
b) zpracování se provádí automatizovaně.

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

Článek 21
Právo vznést námitku

1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.

5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 

Článek 22
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

1. Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

2. Odstavec 1 se nepoužije, pokud je rozhodnutí:
a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

3. V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

4. Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů.

 

Článek 34
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů

1. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

2. V oznámení určeném subjektu údajů podle odstavce 1 tohoto článku se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d).

3. Oznámení subjektu údajů uvedené v odstavci 1 se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek:
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování;
b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů podle odstavce 1 se již pravděpodobně neprojeví;
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření.

4. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3.