Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bonemo,a.s. pro prodej voucherů na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce

(dále jen „VOP“)

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení

1. Tyto VOP upravují práva a povinnosti mezi společností Bonemo, a.s. a Zákazníkem vyplývající z užívání Prodejní sítě Společnosti Bonemo, a.s., z prodeje voucherů na  kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce prostřednictvím Prodejní sítě společnosti Bonemo, a.s. a práva a povinnosti s tímto prodejem související.

 

Čl. 2
Výkladová ustanovení

2.1. „Společností Bonemo, a.s. “ se rozumí obchodní společnost Bonemo, a.s., se sídlem Praha 9 - Prosek, Kytlická 818/21a, PSČ 19000, IČ 28466314, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14709. Adresa pro doručování elektronické pošty je info@twportal.eu

2.2. „Akcí“ se rozumí kulturní, společenská, sportovní nebo jiná akce, zejména vinařská, degustační a gastronomická akce, divadelní nebo filmové představení, hudební koncert, výstava, konference, školení, veletrh, sportovní utkání apod., spočívající ve využití volného času v termínu a místě určeném Pořadatelem.

2.3. „Voucherem“ se rozumí dokument v pdf podobě vystavený v Prodejní síti, na základě kterého je držitel Voucheru oprávněn zúčastnit se Akce.

2.4. „Pořadatelem“ se rozumí osoba, která organizuje  Akci. Informace o Pořadateli a kontaktní údaje Pořadatele jsou uvedeny v rámci prezentace konkrétní Akce.

2.5. „Zákazníkem“ se rozumí osoba, která má zájem uzavřít s Pořadatelem Smlouvu o využití volného času specifikovanou v odst. 2.6. těchto VOP a za tímto účelem koupit prostřednictvím Prodejní sítě Voucher, jakož i osoba, která již s Pořadatelem Smlouvu o využití volného času uzavřela a jakákoliv další osoba, která užívá Prodejní síť společnosti Bonemo, a.s., např. k získávání informací o Akci.

2.6. „Smlouvou o využití volného času“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Pořadatelem a Zákazníkem, na základě které se Pořadatel zavazuje poskytnout Zákazníkovi službu využití volného času spočívající v umožnění účasti Zákazníka na Akci za podmínek a pokynů stanovených Pořadatelem a v Pořadatelem určeném termínu a místě.

2.7. „Provozovatel Prodejního místa“ se rozumí osoba, která na základě samostatně uzavřené smlouvy se Společností Bonemo, zajišťuje prostřednictvím společnosti Bonemo, a.s. prodej Voucherů v Prodejních místech specifikovaných v odst. 2.8. písm. b) těchto VOP.

2.8. „Prodejní sítí“ se rozumí systém provozovaný Společností Bonemo, a.s. umožňující Zákazníkovi koupi Voucheru prostřednictvím:
a) internetového on-line prodeje Voucheru na webovém portálu provozovaném společností Bonemo, a.s. a umístěném na webové adrese www.twportal.eu. (dále jen „Webový portál“)
b) prodeje Voucherů v prodejních místech Provozovatelů Prodejních míst. „Prodejním místem“ se rozumí místo určené na základě samostatně uzavřené smlouvy mezi společností Bonemo, a.s.  a Provozovatelem Prodejního místa. Otevírací dobu Prodejního místa určuje jeho Provozovatel.

 

Čl. 3
Právní vztahy

3.1. Společnost Bonemo, a.s. není pořadatelem Akce. Společnost Bonemo, a.s. pouze obstarává prodej a předání Voucheru Zákazníkovi jménem a na účet Pořadatele na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi společností Bonemo, a.s. a Pořadatelem. Společnost Bonemo, a.s. dále jménem a na účet Pořadatele zveřejňuje v rámci své Prodejní sítě prezentaci Akce a podmínky a pokyny Pořadatele k účasti Zákazníka na Akci.

3.2. Úhradou ceny Voucheru dle odst. 5.3. těchto VOP nebo odst. 6.1. těchto VOP uzavírá Pořadatel a Zákazník Smlouvu o využití volného času. Společnost Bonemo, a.s. není účastníkem této smlouvy a z této smlouvy jí proto nevznikají žádná práva a povinnosti. Za řádné plnění Smlouvy o využití volného času je odpovědný výlučně Pořadatel a Zákazník, Pořadatel je tak odpovědný zejména za konání, změnu nebo zrušení Akce v určeném termínu a na určeném místě, za kvalitu Akce, za její průběh, rozsah, za jakékoli události, ke kterým na Akci došlo nebo by mělo v Akci původ a za škodu nebo jinou újmu, která by vznikla Zákazníkovi nebo jiné osobě na Akci nebo v souvislosti s konáním nebo nekonáním Akce. Veškerá práva a povinnosti a veškeré nároky jsou Zákazník a Pořadatel proto povinni uplatňovat pouze vůči sobě navzájem, Zákazník je zejména povinen uplatňovat výlučně u Pořadatele nároky na náhradu škody nebo jiné újmy nebo nároky související s vrácením vstupného, není-li v těchto VOP stanoveno jinak.

3.3. Vstupem Zákazníka na Webový portál nebo do Prodejního místa vzniká vztah mezi Zákazníkem a společností Bonemo, a.s., na základě kterého je Zákazník oprávněn užívat v souladu s těmito VOP Prodejní síť Společnosti Bonemo, a.s a kupovat od Společnosti Bonemo, a.s. Vouchery. Zákazník při koupi Voucheru vyjadřuje svůj souhlas s těmito VOP a zavazuje se tyto VOP dodržovat.

 

Čl. 4
Voucher, cena Voucheru

4.1. Pořadatel může na Akci nabízet více druhů Voucherů (např. základní, VIP) odstupňované dle ceny a možností a rozsahu účasti na Akci. Druh voucheru si Zákazník volí v rámci nákupu dle odst. 5.1. těchto VOP.

4.2. Pořadatel může pro Akci nabízet také Vouchery za snížené vstupné (např. pro studenty nebo zdravotně postižené osoby). Pro uplatnění tohoto druhu Voucheru je Zákazník povinen předložit Pořadateli při vstupu na Akci doklad prokazující jeho nárok na snížené vstupné (studentský průkaz, průkaz zdravotně postižené osoby). V případě, že Zákazník tento doklad Pořadateli při vstupu na Akci nepředloží je Pořadatel oprávněn dle své volby Zákazníku na Akci nevpustit nebo Zákazníka požádat o doplatek vstupného. Druh voucheru si Zákazník volí v rámci nákupu dle odst. 5.1. těchto VOP.

4.3. V případě nákupu Voucheru prostřednictvím Webového portálu se Voucher předává Zákazníkovi v elekotronické formě. Zákazník je povinen elektronický Voucher vytisknout a předložit Pořadateli před vstupem na Akci, není-li Pořadatelem určeno jinak.

4.4. Elektronický Voucher disponuje jedinečným QR kódem a číslem. Zákazník je povinen elekronický Voucher bezpečně uschovat, neumožnit přístup k Voucheru třetí osobě a zdržet se vystavení či jiného zveřejnění Voucheru, zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Twitter, Instagram). Zákazník bere na vědomí, že zpřístupněním třetí osobě nebo vystavením či zveřejněním Voucheru, zejména na sociálních sítích, se vystavuje riziku zneužití jedinečného QR kódu a čísla elektronického Voucheru a jeho Voucher nemusí být Pořadatelem uznán jako pravý a/nebo platný. Voucher je platný pouze při prvním načtení Pořadatelem. Pořadatel ani Společnost Bonemo, a.s. nenese odpovědnost v případě zneužití QR kódu a čísla elektronického Voucheru, ke kterému došlo v příčinné souvislosti s porušením povinností Zákazníka specifikovaných v tomto odstavci.

4.5. V případě nákupu Voucheru prostřednictvím Prodejních míst se Voucher předává Zákazníkovi  v tištěné fromě.

4.6. Cena Voucheru, popř. druhu Voucheru je specifikována v rámci prezentace Akce na Webovém portálu nebo v Prodejních místech.

4.7. Společnost Bonemo, a.s. neodpovídá za pravost a platnost Voucherů zakoupených mimo Prodejní síť společnosti Bonemo, a.s.

 

Čl. 5
Internetový on-line prodej Voucheru

5.1. Zákazník objednává Voucher vyplněním a potvrzením formuláře umístěného na Webovém portálu. V rezervačním formuláři Zákazník vyplňuje zejména počet a druh Voucherů a e-mailovou adresu, na kterou mu bude zaslán elektronický Voucher. popř. další údaje určené Pořadatelem, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy o využití volného času. Součástí formuláře je prohlášení, že Zákazník byl seznámen se zněním těchto VOP, s těmito VOP souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

5.2. Do doby potvrzení formuláře může Zákazník opravovat v neomezeném rozsahu chyby vzniklé při zadávání dat.

5.3. Zákazník je povinen okamžitě po potvrzení formuláře uhradit cenu Voucheru na účet Společnosti Bonemo, a.s. přímým bezhotovostním převodem prostřednictvím platební brány formou platební karty nebo přes platební tlačítko konkrétní banky. Po potvrzení formuláře je Zákazník Webovým portálem přesměrován na platební bránu nebo na platební tlačítko konkrétní banky.

5.4. V případě, že Pořadatel požaduje uhradit cenu Voucheru při vstupu na Akci, je Voucher odesláním formuláře pouze rezervován a jeho cenu Zákazník hradí až při vstupu na Akci.

5.5. Po připsání ceny Voucheru na účet Společnosti Bonemo, a.s. se Společnost Bonemo, a.s. zavazuje odeslat elektronický Voucher na e-mailovou adresu Zákazníka. Zákazníkovi je zároveň umožněno stáhnout si elektronický Voucher přímo na Webovém portálu.

 

Čl. 6
Prodej Voucherů v Prodejních místech

6.1. Zákazník může koupit Voucher v tištěné formě v Prodejním místě v otevírací době tohoto Prodejního místa.

 

Čl. 7
Práva a povinnosti Zákazníka, Pořadatele a Společnosti Bonemo, a.s.

7.1. Zákazník bere při koupi Voucheru na vědomí, že  je povinen při účasti na Akci dodržovat podmínky stanovené Pořadatelem, pokyny Pořadatele a dodržovat provozní a návštěvní řád místa konání Akce.

7.2. Zákazník je povinen při užívání Webového portálu dodržovat tyto VOP, dobré mravy a obecně závazné právní předpisy.

7.3. Pořadatel je oprávněn změnit v Prodejní síti cenu Voucherů. Toto oprávnění se netýká ceny již zakoupených Voucherů.

7.4. Pořadatel je oprávněn změnit prezentaci Akce na Webovém portálu, na svých webových stránkách nebo v Prodejních místech.

7.5. Zákazník nesmí manipulovat s daty na Webovém portálu a nesmí ohrozit technickou funkčnost Webového portálu.

7.6. Společnost Bonemo, a.s. je oprávněna kdykoliv přerušit provoz Webového portálu, zejména z důvodu nutné údržby. Provoz může být přerušen také v důsledku technických problémů nebo v důsledku přerušení či omezení funkčnosti sítě Internet. Společnost nenese odpovědnost za přerušení provozu Webového portálu.

 

Čl. 8
Reklamace

8.1. S ohledem na skutečnost, že Společnost Bonemo, a.s. není Pořadatelem Akce ani smluvní stranou nebo účastníkem Smlouvy o využití volného času, může Zákazník uplatňovat svá práva z vadného plnění této Smlouvy o využití volného času výlučně vůči Pořadateli.

8.2. Kontaktní údaje Pořadatele včetně e-mailové či poštovní adresy a/nebo telefonického kontaktu pro uplatnění práv z vadného plnění Smlouvy o využití volného času jsou uvedeny na Voucheru. V případě, že Zákazník uplatňuje svá práva z vadného plnění Smlouvy o využití volného času vůči Společnosti Bonemo, a.s., odkáže společnost Bonemo, a.s. Zákazníka na Pořadatele Akce.

8.3. Zákazník nemá vůči Společnosti Bonemo, a.s. právo na vrácení uhrazené ceny Voucheru z jakékokoliv důvodu.

8.4. Zákazník nemá vůči Společnosti Bonemo, a.s. právo na výměnu Voucheru na Akci za Voucher na jinou Akci.

8.5. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení Voucheru nemá Zákazník právo na výměnu Voucheru, náhradu za nový Voucher ani na vrácení uhrazené ceny Voucheru.

8.6. Jakékoliv nároky související se zrušením Akce nebo jakoukoliv změnou Akce (v terminu, místa konání, rozsahu apod.) zejména nároky na vrácení ceny Voucheru nebo její části, je Zákazník oprávněn a povinen uplatňovat výlučně vůči Pořadateli Akce, s výjimkou specifikovanou v odst. 8.7. a 8.8. těchto VOP.

8.7. V případě, že je na elektronickém Voucheru zakoupeném prostřednictvím Webového portálu uvedeno, že cenu Voucheru v případě zrušení Akce vrací Zákazníkovi Společnost Bonemo, a.s., vrátí Společnost Bonemo, a.s. cenu Voucheru na účet, ze kterého byla cena Voucheru odepsána.

8.8. V případě, že je na tištěném Voucheru zakoupeném prostřednictvím Prodejního místa uvedeno, že cenu Voucheru zakoupeného v hotovosti v případě zrušení Akce vrací Zákazníkovi Společnost Bonemo, a.s., vrátí Společnost Bonemo, a.s. cenu Voucheru Zákazníkovi v hotovosti na Prodejním místě, ve kterému byl Voucher koupen, a to proti vrácení tištěného Voucheru.

8.9. V případech specifikovaných v odst. 8.7. a 8.8. těchto VOP nemá Zákazník právo na vrácení jakýchkoliv poplatků za platbu kartou.

8.10. Zákazník je povinen po převzetí elektronického Voucheru zkontrolovat její obsahovou správnost a úplnost, zejména název Akce, místo a termín konání, druh a cenu Voucheru. Oznámení obsahových vad Voucheru je Zákazník povinen doručit Společnosti Bonemo, a.s. nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí elektronického Voucheru, jinak jeho práva z obsahových vad zanikají. Společnost Bonemo, a.s. je povinna obsahově vadný Voucher vyměnit za bezvadný Voucher a tento Voucher  bez zbytečného odkladu  odeslat na e-mailovou adresu Zákazníka.

8.11. Společnost Bonemo, a.s. neodpovídá za obsah prezentace Akce ani za správnost, úplnost a aktuálnost této prezentace.

8.12. Společnost Bonemo, a.s. neodpovídá za prodlení Zákazníka s převzetím a/nebo vytištěním elektronického Voucheru z důvodů, které nejsou na straně Společnosti Bonemo, a.s.

 

Čl. 9
Změna VOP

9.1. Společnost Bonemo, a.s. je oprávněna tyto VOP dle potřeby měnit.

 

Čl. 10.
Závěrečná ustanovení

10.1. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, použijí se na právní vztahy dle těchto VOP obecně závazné právní předpisy, zejména občanský zákoník.

10.2. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů  je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce je rovněž  orgánem vykonávajícím státní dozor nad ochranou spotřebitele. Česká obchodní inspekce postupuje způsobem a za podmínek stanovených podle zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.

10.3. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu Voucheru odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o  smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž Voucher opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

10.4. K údaji o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem Společnost Bonemo, a.s. sděluje, že předpokladem pro užití Webového portálu je připojení k internetu.

10.5. V případě neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti některého ustanovení těchto VOP zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení nedotčena.

10.6. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 1. 6. 2018.